Hem

Kristianstadsslätten ligger över en sänka i urberget. Denna är fylld med sedimentära bergarter och jordlager

De geologiska förutsättningarna för uttag av grundvatten på Kristianstadsslätten är unika. Här finns norra Europas största grundvattentillgång i ett sandstenslager, den så kallade glaukonitsanden, på upp till 250 meters djup.

Grundvattenrådet för Kristianstadsslätten bildades den 7 maj 2007 som ett samrådsorgan för kommuner, industrier, lantbrukare och andra intressenter av grundvattnet på Kristianstadsslätten. Syftet är att genom samverkan kunna garantera en hållbar vattenförvaltning genom att planera och fördela den på ett långsiktigt sätt, samt att öka och sprida kunskapen om grundvatten som naturresurs. För att klara detta krävs en gemensam och tillgänglig kunskapsbas, goda kunskaper och verktyg, ett gemensamt ansvarstagande och en god dialog.

ORGANISATION


Rådet är en samrådsorganisation utan stadgar och utan formellt medlemskap. Den fasta punkten är Kristianstads kommuns grundvattenplanerare som agerar som sekreterare, administrerar medlemslista och sköter kallelser och ekonomi. Rådet har årligen fått bidrag från vattenmyndigheten.

MEDLEMSKAP


Eftersom det inte finns något formellt medlemskap kan vem som helst som är intresserad av grundvattenfrågor bli medlem och på så vis kallas till grundvattenrådets olika verksamheter. Är du intresserad är det bara att ta kontakt med oss.

VERKSAMHET

Möte med grundvattenrådet

Deltagarna i grundvattenrådet för Kristianstadsslätten försöker träffas 1-2 gånger per år. Vi vill ha en god dialog och har haft inbjudna från Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen, SGU med flera. På mötena presenterar också kommunerna, industrin och olika intresseorganisationer vad de har på gång gällande grundvattenförvaltning: vattendomsansökningar och liknande. Presentationer och mötesprotokoll finns under presentationer/rapporter

För att skapa en tillgänglig och gemensam kunskapsbas har Grundvattenrådet samlat såväl egna som andra aktörers rapporter om grundvattenfrågor på Kristianstadsslätten. Rådet har också vid olika tillfällen gjort mätningar av grundvattennivåer på slätten samt sammanställt mätningar från framför allt kommunen. Rapporter och mätresultat återfinns under presentationer/rapporter/mätningar. 

Grundvattenrådet använder, tillsammans med Kristianstads kommun, en numerisk modell som omfattar 2350 km2 och allt yt- och grundvatten som finns på Kristianstadsslätten. Med modellen kan man beräkna olika komponenter i det hydrologiska kretsloppet, till exempel  grundvattenbildningens storlek och dess variation, hur grundvattenytan sänks inom ett område vid olika grundvattenuttag,  föroreningsspridning samt transporttider av grundvatten. Mer om modellen samt resultat från olika modelleringar finns under grundvattenmodell.