Presentationer/rapporter/mätningar

PRESENTATIONER

25 oktober 2023

Minnesanteckningar

Presentation av forskningsprojekt, Martina Gnewski, Lund universitet

Hushållningssällskapets försök med bevattning, Fredrik Persson, Hushållningssällskapet Skåne

Kristianstads Vattenrikes arbete med vattenhushållning, Carina Wettemark och Per Torstensson, Biosfärsenheten, Kristianstads kommun

Konceptuella modeller för förståelse av undermarkssystemet, Charlotte Sparrenbom, Lunds universitet

Vattenbalanser med MIKE SHE, Linda Randsalu, DHI

1 mars 2023

Minnesanteckningar 

Kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket, Ingrid Bornfeldt Persson, Jordbruksverket

Vatteneffektivisering inom produktionAndréa Raivander, The Absolut Company

Forum om framtida vattenanvändningEmma Anderberg och Mona Eliasson, Kristianstads kommun


27 april 2022

SMHI om torka och våtmarkerGhasem Alavi, SMHI

 Hållbara uttag ur grundvattenmagasinMattias Gustafsson, SGU

Regional vattenförsörjningokan för Skåne länAnette Mellström, Länsstyrelsen Skåne

Forum om hållbarhet, vattenbesparing och vattenförsörjningElin Hulth, Sweco


8 oktober 2021

Minnesanteckningar

Kristianstads kommuns arbete med vattenskyddsområdenEmma Anderberg, Kristianstads kommun

Minskad användning av bekämpningsmedel, Gabriella Lundmark, Kristianstads kommun

Egenkontroll av råvattenAlma Djokovic, Kristianstads kommun

Bättre vattenhushållning i vårat ledningsnätMarcus Vidal, Kristianstads kommun


17 februari 2021

Minnesanteckningar

SkyTEM-mätningar över nordöstra Kristianstadsslätten och Listerlandet, Eva Hellstrand/ SGU

Regional miljöövervakning av grundvatten i Skåne, Verena Danielsson/Länsstyrelsen Skåne

Smart realtidsövervakat VA-system med fokus på grundvattennivåmätningar, Magnus Lindgren/Kristianstads kommun

Samrådsmöte om vattenförvaltning, Emma Anderberg/Kristianstads kommun


8 mars 2019

Minnesanteckningar 

Dricksvatten i Skåne i ett förändrat klimat, Helen Thorstensson/Länsstyrelsen Skåne

Lantbrukets vatten, Glenn Oredsson/LRF

EGRUND - effektiv konstgjord grundvattenbildning, Kristofer Hägg och Anna Hjertman/Sweden Water Research


7 maj 2018: utflykt till Sölvesborgs kommun och Listerlandet

Geologin på Listerlandet, Ove Gustafsson

Sölvesborgs kommun, Karl W Sjölin

Vår vattensituation idag, Charlotta Wildt-Persson

Införande av VSO i Sölvesborgs kommun, Roger Mattsson


13 juni 2017: Tioårsjubileum i Åhustrakten och hos The Absolut Company

Minnesanteckningar

Karta

Saltvatteninträngning på Kristianstadsslätten, C4 Teknik/Grundvattenrådet

10 år med Grundvattenrådet, C4 Teknik/Grundvattenrådet


24 oktober 2016: utflykt till DHI i Hörsholm utanför Köpenhamn

Groundwater abstraction, ecological flow and quantitative status assessment, GEUS

Kvantitativ baeredygtig vandindvindning - statens rolle, SVANA


24 februari 2016

Minnesanteckningar

Sammanställningar av vattenuttagen på Kristianstadsslätten, C4 Teknik/Grundvattenrådet

Tillstånd för vattenverksamhet i Kristianstad och Åhus, C4 Teknik

Vattenresurser av regional betydelse för dricksvattenförsörjningen, Länsstyrelsen Skåne

Värdering av Sveriges grundvattenförekomster, SGU


24 april 2015

Minnesanteckningar

Nya sammanställningar av vattenuttagen på Kristianstadsslätten, C4 Teknik/Grundvattenrådet

Lyckeby – pågående vattenärende 2015, Lyckeby Starch AB

The Absolut Company, vattenuttag och planer,The Absolut Company

Nya vattendomar för Kristianstad och Åhus, C4 Teknik

En strategi för regional dricksvattenförsörjning, C4 Teknik


20 oktober 2014

Framtida klimatscenarier för Kristianstadsslätten – beräkningar med MIKE SHE, DHI

Vägledning – vattenförvaltning av grundvatten, SGU

Macro modellen som beslutsunderlag vad gäller spridning av kemiska bekämpningsmedel, Länsstyrelsen Skåne

Storskaliga vattenskyddsområden för regionalt intressanta vattenförekomster – är det juridiskt möjligt?, Länsstyrelsen Skåne

Inför vattenförsörjningsplan för Kristianstads kommun, C4 Teknik

Grundvattenrådet för Kristianstadsslätten – en återblick samt tankar för framtiden, C4 Teknik/Grundvattenrådet


19 mars 2014

Grundvattendagarna 2013, SGU

Nya statusklassningar och åtgärdsförslag inom vattendirektivsarbetet – ny förvaltningscykel 2015-2021, Länsstyrelsen Skåne

Från vattenbrist till långsiktigt skydd – samarbetskommittén för Alnarpsströmmen under 50 år, Sweco

Kristianstadsslättens grundvattenförekomst och dess motstående intressen, Länsstyrelsen Skåne

Förslag på nya miljömål - hur tar de upp grundvattenfrågor?, Miljö- och hälsoskyddskontoret, Kristianstads kommun


25 jan 2013

Nytt inom behovsstyrd bevattning, Laqua Treatment AB

Erfarenheter från stora grundvattenuttag på Själland och provpumpningar av bevattningsbrunnar på Kristianstadsslätten, Geoscania

Provpumpning som metod att undersöka eller kontrollera en grundvattentäkt, Tyréns

Grundvattenbildning - teoretisk, praktiskt, lämplig, SGU


8 feb 2012

Mötesprotokoll

Vad är vårt vatten värt?, Havs- och vattenmyndigheten

Ekonomiska styrmedel för hållbar vattenresursförvaltning, IVL Svenska Miljöinstitutet

En icke-monetär relativ värdering av Sveriges grundvatten, Sveriges Geologiska Undersökning

Dricksvatten - Världens viktigaste livsmedel, Tyréns & Svenskt Vatten


5 maj 2011

Mötesprotokoll

Grundvattenbudget för Kristianstadsslätten, DHI

Tre tillståndsansökningar för vattenuttag, Ramböll

Utredning för Köpinge-Vrams vattenförening, Sweco

Nya vattentäkter för Kristianstad, C4 Teknik


18 maj 2010, utflykt

Karta över rundturen


3 november 2009

Mötesprotokoll

Köpinge-Vrams vattenförening

Nitrat i grundvatten - ett examensarbete

C4 Tekniks försök att finna nya vattentäktsområden


9 juni 2009

Mötesprotokoll


24 april 2009

Mötesprotokoll

Presentation av vattenmyndighetens samrådsmaterial


2 oktober 2008

Mötesprotokoll

Statusklassning av grundvattenförekomster

Viktiga uttag på Kristianstadsslätten


27 mars 2008

Mötesprotokoll

Ekonomisk analys i vattenförvaltningen

Övervakning av grundvattennivå

Viktiga uttag på Kristianstadsslätten

Riktlinjer för vattenuttag för bevattning

Övriga frågor


8 oktober 2007

Mötesprotokoll

Mätning av grundvattennivåer

Mätning av grundvattenkvalitet

En första vattenbudget för Kristianstadsslätten

Tänkbara konflikter


7 maj 2007, Grundvattenrådets första möte

Mötesprotokoll

Kristianstadsslättens grundvatten - som vi ser det

Vattenbudget för Kristianstadsslätten

Grundvattenrådet - gemensam kunskapsbas och arbetsplanRAPPORTER

Saltvatteninträngning på Kristianstadsslätten


Tidigare studie av framtida klimatscenarier för Kristianstadsslätten (se nedan) och modellering i samband med tillståndsansökan för ökade kommunala uttag i Åhus visade att det finns en risk för saltvatteninträngning vid kusten. För att undersöka detta med större noggrannhet lät tekniska förvaltningen, Kristianstads kommun, DHI genomföra beräkningar med programvaran FEFLOW i början av 2017.


I samband med detta undersöktes även salthalterna i en kommunal brunn mellan Åhus och Yngsjö med hjälp av geofysisk borrhålsundersökning. Arbetet utfördes av Malmberg borrning och Ramböll och rapporten finns här.


Kristianstads vattenförsörjning


Under 1995 till 2000 genomfördes en utredning med målen att kartlägga hotbilden mot centralortens brunnar samt identifiera och värdera tänkbara lokaliseringsalternativ för framtida brunnar. Rapporten "Kristianstads vattenförsörjning- förutsättningar - möjligheter - konsekvenser" redovisar översiktligt grundvattenförhållandena på Kristianstadsslätten och är en god utgångspunkt för den som vill veta mer!


Framtida klimat- och uttagsscenarier för Kristianstadsslätten


I syfte att utreda hur framtida klimatförändringar kan komma att påverka grundvattenförekomsten har tekniska förvaltningen, Kristianstads kommun, låtit DHI genomföra beräkningar med kommunens regionala MIKE SHE-modell. I rapporten som presenterades 2014 redovisas förutsättningar, resultat och slutsatser av dessa beräkningar.


Redogörelse av grundvattennivån i glaukonitsandstensakviferen


Det har tidigare gjorts två sammanställningar av grundvattennivån i glaukonitsandsakviferen, år 1970 och 1992. En uppföljning gjordes i juni 2009 och sammanfattas i denna rapport. Resultaten visar att grundvattennivån i glaukonisandsakviferen i huvudsak inte har förändrats särskilt mycket sedan mätningarna inleddes.Grundvattenförekomsten Helgeåsen vid Färlöv


Via en språkpraktik på C4 Teknik (nu tekniska förvaltningen) under 2009 försökte Sabri Mehmeti att närmare beskriva den utpekade grundvattenförekomsten Färlöv-Vinnö (SE621795-139285). Syftet med projektet var att beskriva området utifrån dess egenskap som vattenförekomst, inte nödvändigtvis som geologisk avlagring.


Kan Grundvatten värderas?


I ett projektarbete 2008 gjorde Ammy Göransson en ansats att försöka ekonomiskt värdera den grundvattentillgång som Kristianstadsslätten utgör. Det finns mycket lite referensmaterial att tillgå så arbetet ses som ett pilotprojekt inom svensk vattenförvaltning. Det är mycket svårt att i kronor skatta betydelsen av en naturresurs som vi ofta tar för given. Det är dock en viktig aspekt, inte minst i samband med olika intressekonflikter gällande grundvatten.

MÄTNINGAR

Konduktivitetsmätning Åhus

Sedan 2022 mäter Grundvattenrådet konduktiviteten i en djupborrad brunn i utkanten av Åhus. Brunnen används vid bevattning i området och den går ner i glaukoniten. Mätningarna görs med en automatisk mätare och en antenn möjliggör avläsning i realtid på distans. Konduktiviteten (mS/m) kan användas för att uppskatta kloridhalten i vattnet (mg/l). En ökning av vattnets konduktivitet kan indikera inträngning av havsvatten, eller annan påverkan av vatten med sämre kvalitet. 


Klicka här för att se hur konduktiviteten/kloridhalten är idag. 


Grundvattennivåmätningar

Grundvattenrådet har vid olika tillfällen gjort mätningar av grundvattennivåer på Kristianstadsslätten och har även som målsättning att sammanställa och presentera mätresultat från andra aktörer.


Under fliken geologi finns mer information om Kristianstadsslättens uppbyggnad och de olika grundvattenmagasin som finns på slätten.
YNGSJÖ

Sedan augusti 2020 mäter grundvattenrådet grundvattennivån i en djupborrad brunn i Yngsjö. Brunnen är en undersökningsbrunn som borrades 2009. Det är en öppen kalkborra som är cirka 178 meter djup och går ner i en fast glaukonit. Mätningarna görs med en automatisk nivågivare och en antenn möjliggör avläsning i realtid på distans. 


Klicka här för att se hur grundvattennivån är idag! UDDEN


Sedan 1950 mäts grundvattennivå månadsvis i det djupa sandstenslagret under Kristianstads tätort.  Den 85 meter djupa borran på Udden i södra delen av staden Kristianstad är något påverkad av närbelägna vattenuttag, men ger ändå en god bild av hur nivåerna på det djupa grundvattnet varierar under året. Ytterligare tre djupa brunnar runt tätorten lodas regelbundet. Resultaten finns tillgängliga hos tekniska förvaltningen, Kristianstads kommun.


RINKABY


Grundvattenrådet gjorde mellan 2008 och 2014 mätningar av grundvattennivån i en borra på Rinkabyfältet, knappt 10 km sydost om Kristianstad. Borran är 128 m djup och når ned i glaukonitsanden. Förväntningarna var att borran skulle vara opåverkad av uttag i närheten men mätningar visar att grundvattennivån sjunker under bevattningssäsongen. Ett uppehåll i mätningarna gjordes under sommaren 2011 på grund av World Scout Jamboree-lägret som använde borrorna på fältet.

ÅHUSKUSTEN


Mätningar av grundvattennivån i de ytligare jordlagren har utförts i Åhus och längs med kusten mellan Åhus och Furuboda mellan 2007 och 2013. I kartan kan du utläsa var någonstans mätningarna utfördes.


Här finns diagram med mätdata (5 sidor).

Om du är intresserad av att veta mer om var mätningar utförs i kommunen eller få reda på grundvattenivån där vi eller kommunen lodar, kontakta oss eller tekniska förvaltningen, Kristianstads kommun.